Gặp gỡ VinUnians

Mang tầm nhìn thúc đẩy sự đột phá trong giáo dục đại học Việt Nam, VinUni nuôi dưỡng một cộng đồng ưu tú trong việc hiện thực hoá một trường đại học đẳng cấp thế giới. Đem đến những câu chuyện từ những nhà nghiên cứu và giáo dục danh tiếng tại VinUni, chuyên mục này sẽ mang đến cái nhìn sâu sắc hơn về những nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển những tài năng cho tương lai.