Đội ngũ VinUni

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, TÁI BỔ NHIỆM VÀ THĂNG TIẾN TRONG MÔI TRƯỜNG HỌC THUẬT

Quy trình bổ nhiệm, tái bổ nhiệm và thăng tiến trong môi trường học thuật

CÁC QUYỀN LỢI

Các Quyền Lợi

HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIẢNG VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIẢNG VIÊN

CÙNG GẶP GỠ NHỮNG GƯƠNG MẶT ĐẠI DIỆN CHO GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA VINUNI

Chúng tôi là #PeopleOfVinUni – những giảng viên và cán bộ nhân viên đại diện cho giá trị cốt lõi của VinUni, được viết tắt là EXCEL. Chúng tôi tới từ những cộng đồng và các nền văn hóa khác biệt, và cùng nhau chúng tôi sẽ thực hiện hóa khát vọng xây dựng một trường đại học xuất sắc và đào tạo nhân tài cho tương lai. Đó là sứ mệnh chúng tôi hướng tới, còn đây là câu chuyện của chúng tôi.

TS. Jason Picard

TS. Jason Picard

SỰ THẤU CẢM - [E]MPATHY

Phó Giáo sư phụ trách bộ môn Lịch sử và Văn hóa Việt Nam, Viện Khoa học & Giáo dục khai phóng

PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan

PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan

NĂNG LỰC VƯỢT TRỘI - E[X]CEPTIONAL CAPABILITY

Viện Kinh doanh Quản trị

PGS.TS. Wong Kok-Seng

PGS.TS. Wong Kok-Seng

SÁNG TẠO - [C]REATIVITY

Viện Kỹ thuật & Khoa học máy tính

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

TƯ DUY KHỞI NGHIỆP - [E]NTREPRENEURIAL MINDSET

Viện trưởng, Viện Khoa học & Giáo dục khai phóng
Quyền Viện trưởng, Viện Kinh doanh Quản trị

ThS. Nguyễn Ngọc Anh

ThS. Nguyễn Ngọc Anh

TINH THẦN LÃNH ĐẠO - [L]EADERSHIP SPIRIT

Trưởng phòng Công tác Sinh viên