Những bài học khi áp dụng học nhóm trong lớp Vật Lý – Thầy Lê Văn Quỳnh

23/03/2024

Tôi tin rằng học nhóm (TBL) là một phương pháp lấy học sinh làm trung tâm rất hữu ích để giảng dạy môn khoa học: học sinh học bằng cách khám phá, thực hành, mắc lỗi và hợp tác với nhau. Mặc dù để hoàn toàn áp dụng tốt là một thách thức, tôi sẽ tiếp tục sử dụng TBL trong công việc giảng dạy của mình.