Phạm Thanh Hảo

Phạm Thanh Hảo

Giám đốc Nhân sự, Trường Đại học VinUni

Viện Kinh doanh Quản trị