GS. Rohit Verma

GS. Rohit Verma

Hiệu trưởng sáng lập VinUni (Nhiệm kỳ 2019 - 2023)

Chủ nhiệm Nội dung Học thuật - Chuyên ngành Chuỗi cung ứng và Quản trị

Viện Kinh doanh Quản trị