TRAO ĐỔI SINH VIÊN TRÊN CƠ SỞ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG

Theo cơ chế này, nếu một sinh viên VinUni tham gia (các) học kỳ trao đổi tại trường đại học đối tác thì một sinh viên trường đối tác cũng sẽ theo học tại VinUni với thời gian tương đương.

Những sinh viên được nhận vào chương trình trao đổi này sẽ theo học tại một trong các trường đối tác của VinUni trong một hoặc hai học kỳ (Mùa thu và/hoặc Mùa xuân). Các sinh viên sẽ không phải trả học phí tại trường chủ quản. Sinh viên sẽ tiếp tục đóng học phí cho VinUni với mức tương đương khi học chính quy tại VinUni tại thời điểm tham gia chương trình. Tuy nhiên, sinh viên sẽ phải chi trả tất cả các chi phí khác của chương trình trao đổi, bao gồm chỗ ở, vé máy bay và phương tiện đi lại, bảo hiểm y tế và du lịch, chi phí sinh hoạt, chi phí xin thị thực, sách và chi phí cơ sở vật chất (nếu có). Các hỗ trợ tài chính bổ sung có thể được cung cấp tại thời điểm nộp đơn và sẽ được VinUni thông báo. Số lượng suất trao đổi tại mỗi viện sẽ được quy định theo thỏa thuận giữa VinUni và trường đại học đối tác.

Danh sách các trường đại học đối tác

Để biết thông tin chi tiết về yêu cầu và chương trình trao đổi tại các trường đối tác, vui lòng tham khảo tại đường dẫn này (chỉ dành cho sinh viên VinUni): Thông tin về các trường đối tác