Chương trình OASIS

Chương trình OASIS

Chương trình OASIS

OASIS – từ viết tắt của Định hướng (O), Cố vấn (A), Kỹ năng (S), Bản sắc & Đa dạng (I) và Học tập phục vụ (S) – Đây là khóa học nền tảng bắt buộc gồm 3 tín chỉ dành cho tất cả sinh viên đại học tại VinUni.

OASIS@VinUni được thiết kế nhằm hỗ trợ sinh viên thích nghi hiệu quả với môi trường học tập của trường đại học bằng cách hỗ trợ sinh viên phát triển học thuật với sự hướng dẫn hiệu quả và các nguồn tài liệu hữu ích. OASIS áp dụng cách tiếp cận tích hợp để trao quyền cho học sinh các kỹ năng và hiểu biết chung cần thiết để học tập thành công và tham gia các hoạt động phi học thuật, chẳng hạn như hình thành các mục tiêu cá nhân và lập kế hoạch nghề nghiệp.

OASIS bao gồm 5 khối giáo dục:
Định hướng nhằm trang bị cho sinh viên năm thứ nhất hiểu biết đúng đắn về bản chất chung, giá trị và yêu cầu của giáo dục đại học, giúp sinh viên sẵn sàng vào đại học và chuyển tiếp thành công từ giáo dục phổ thông lên đại học.

– Khối Tư vấn hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch cho giáo dục và nghề nghiệp, cung cấp lời khuyên chung hoặc cá nhân mà sinh viên có thể thấy hữu ích. Sinh viên được yêu cầu xây dựng và thực hiện Kế hoạch Phát triển Cá nhân (IDP).

– Khối Kỹ năng hỗ trợ sinh viên định hướng thành công lộ trình học đại học, đồng thời trang bị các kỹ năng giúp các em sẵn sàng cho tương lai và sự nghiệp.
– Khối Bản sắc-Đa dạng cung cấp cho sinh viên những quan điểm đa dạng, đa chiều từ những người nổi tiếng hoặc thành công trong cộng đồng, quốc gia và thế giới.
Học tập phục vụ là một khối học tập trải nghiệm độc đáo kết hợp việc học tập của sinh viên với phục vụ cộng đồng. Sinh viên sẽ ra ngoài lớp học để tham gia vào các tình huống thực tế. Sinh viên được khuyến khích áp dụng kiến thức chuyên môn để phục vụ cộng đồng và trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm.