TS Đỗ Thọ Trường

TS Đỗ Thọ Trường

Giám đốc Chương trình Kỹ sư Cơ khí

Viện Kĩ Thuật Và Khoa Học Máy Tính