Julie Sochalski

PGS.TS. Julie Sochalski

Liên minh Vingroup - Penn

Giám đốc chương trình đào tạo Điều dưỡng

Giới thiệu

Nguyên là Điều dưỡng trưởng quốc gia Hoa Kỳ, “bệnh nhân” cần được chăm sóc của PGS Sochalski là Hệ thống chăm sóc sức khoẻ quốc gia. Can thiệp chăm sóc của bà chính là các chính sách giúp cải tổ hệ thống Y tế. Từ năm 2010 đến 2013, PGS Sochalski là trưởng Phòng Điều dưỡng của Cục Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, đồng thời là cố vấn cao cấp về chính sách nguồn nhân lực y tế, giám sát ngân sách 250 triệu USD.

Với lĩnh vực nghiên cứu là hệ thống và chính sách y tế, PGS Sochalski đánh giá những vấn đề lớn của hệ thống y tế Hoa Kỳ, chính sách cần được xây dựng cũng như phương cách triển khai những chính sách đó để khắc phục các tồn tại của hệ thống. Bà cũng nghiên cứu đánh giá tác động, cả dự kiến và ngoài dự kiến, của các chính sách đã được ban hành. PGS Sochalski đặc biệt quan tâm. Bà đặc biệt quan tâm đến các giải pháp tổ chức nguồn lực điều dưỡng cũng như các nhóm nhân viên y tế khác nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe cộng đồng.

Sự nghiệp trải rộng qua các lĩnh vực đạo đức y học, tài chính, chính sách đã giúp PGS Sochalski có tư duy bao quát và liên ngành. Các nghiên cứu được tài trợ bởi Hội đồng Điều dưỡng Quốc gia gần đây của bà là về Điều dưỡng thực hành cao cấp, các dịch vụ sức khỏe tại nhà, các chương trình phục hồi chức năng do Điều dưỡng chịu trách nhiệm. Những nghiên cứu này nhằm tối đa hóa lợi ích của các dịch vụ y tế tới càng nhiều đối tượng càng tốt. dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà và phục hồi chức năng dưới sự hướng dẫn của điều dưỡng, nhằm cung cấp và nâng cao chất lượng dịch chăm sóc sức khỏe đến nhiều bệnh nhân nhất có thể. Phương pháp của PGS Socalski là liên tục đặt câu hỏi về cách thức tối ưu trong tổ chức hoạt động chăm sóc với các đối tượng và hoàn cảnh khác nhau, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

 1. Sochalski, J., Melendez-Torres, G.J. (2013). What is a Nurse? “A Missioner of Health”. Academic Medicine, 88, 1616.10.1097IACM.0b013e3182a8ee95
 2. Bettger, J.P.; Sochalski, J.A.; Foust, J.B.; Zubritsky, C.D.; Hirschman, K.B.; Abbott, K.M. & Naylor, M.D. (2012). Measuring nursing care time and tasks in long-term services and supports: on size does not fit all. The Journal of Nursing Research, 20(3), 158-168.
 3. Riegel, B., Lee, C., & Sochalski, J. (2010). Developing an instrument to measure heart failure disease management program intensity and complexity. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 3(3), 324-330.
 4. Sochalski, J., Jaarsma, T., Krumholz, H.M., Laramee, A., McMurray, J.J.V., Naylor, M.D., Rich, M.W., Riegel, B., & Stewart, S. (2009). What works in chronic care management? The case of heart failure. Health Affairs, 28(1), 179-189.
 5. Feudtner, J.C., Hexem, K.R., Shabbout, M., Feinstein, J.A., Sochalski, J., & Silber, J.S. (2009). Prediction of pediatric death in the year after hospitalization: a population-level retrospective cohort study. Journal of Palliative Medicine, 12(2), 160-169.
 6. Sales, A., Sharp, N., Li, Y-F., Lowy, E., Greiner, G., Liu, C., Alt-White, A., Rick, C., Sochalski, J., Mitchell, P., Rosentahal, G., Stetler, C., Cournoyer, P. & Needleman, J. (2008). The association between nursing factors and patient mortality in the Veterans Health Administration. Medical Care, 46(9), 938-945.
 7. Konetzka, R.t., Zhu, J., Sochalski, J. & Volpp, K.G. (2008). Managed care and hospital cost containment. Inquiry, 45(1), 98-111.
 8. Friese, C.R., Lake, E.T., Aiken, L.H., Silber, J. & Sochalski, J.A. (2008). Hospital nurse practice environments and outcomes for surgical oncology patients. Health Services Research, 43(4), 1145-1163.
 9. Conway, P.H., Konetzka, R.T., Zhu, J., Volpp, K.G., & Sochalski, J. (2008). Nurse staffing ratios: trends and policy implications for hospitalists and the safety net. Journal of Hospital Medicine, 3(3), 193-199.
 10. Sochalski, J., Konetzka, R.T., Shu, J., & Volpp, K.G. (2008). Will mandated minimum nurse staffing ratios lead to better patient outcomes?. Medical Care, 46(6), 606-613.

 • Tiến sĩ, Đại học Michigan, 1988
 • Thạc sĩ, Đại học Michigan, 1979
 • Cử nhân, Đại học Michigan, 1975