Doan Thi Chin, PhD

Doan Thi Chin, PhD

Associate Professor, Adjunct Faculty

College of Arts and Sciences

College of Arts and Sciences

BIOGRAPHY

Dr. Doan Thi Chin is the Associate Professor of Philosophy. She graduated with a bachelor’s degree in philosophy from the Academy of Journalism and Communication and then earned a master’s and a doctorate in the same field of philosophy at the Ho Chi Minh City National Academy of Politics. Before arriving at VinUniversity, Dr. Chin served as a lecturer of Philosophy at the Academy of Journalism and Communication from 1996.

Dr. Doan Thi Chin is a proponent of Philosophy and Ho Chi Minh Ideology, the use of Ho Chi Minh Ideology and analogs for understanding current challenges. Her research interests include social movements, Vietnam communist party, Marxism-Leninism, and philosophy.

RESEARCH INTERESTS

 • Philosophy
 • Vietnam
 • Ho Chi Minh Ideology
 • Marxism-Leninism
 • Vietnam Communist Party

SELECTED PUBLICATIONS

 • Doãn Thị Chín. (2015). Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa nhân văn trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh. Conference of the Ho Chi Minh Faculty of Thought in collaboration with the Presidential Palace at the Academy of Journalism and Propaganda.
 • Doãn Thị Chín. (2015). Phát huy nhân tố dân tộc trong bảo vệ, phát triển và chấn hưng đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Conference at Ho Chi Minh National Academy of Politics “Ho Chi Minh Heritage – Human values and development” Ho Chi Minh National Academy of Politics.
 • Doãn Thị Chín. (2015). “Từ Đảng cầm quyền đến phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Conference on Communist Journal: Enhancing the ruling position, role and responsibility of the Communist Party of Vietnam in the current situation.
 • Doãn Thị Chín. (2015). Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Hồ Chú Minh qua những bức thư, điện và lời kêu gọi của Người đối với kiều bào. Journal of Political Science and Communication.
 • Doãn Thị Chín. (2015). Tư tưởng nhân văn, đạo đức Hồ Chí Minh với xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Publishing House of Political Theory.
 • Doãn Thị Chín. (2015). Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác giám sát trong giai đoạn hiện nay. The Journal of Communism.
 • Doãn Thị Chín. (2016). Đa dạng hoá các hình thức truyền tải thong tin pháp luật góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên ở các trường Đại học hiện nay. The Journal of Theoretical Education.
 • Doãn Thị Chín. (2016). Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị với việc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. The Journal of Theoretical Education.
 • Doãn Thị Chín. (2016). Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng – một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. The Journal of Communism.
 • Doãn Thị Chín. (2016). Một số vấn đề về giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên hiện nay. The Journal of Communist Party
 • Doãn Thị Chín. (2016). Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Journal of Political Theory and Communication.
 • Doãn Thị Chín. (2016). Quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên tắc tiến hành công tác tư tưởng của Đảng. Journal of Political Theory and Communication.
 • Doãn Thị Chín. (2016). Tăng cường phổ biến, giáo dục luật pháp cho sinh viên. Journal of Political Theory, issue 4.
 • Doãn Thị Chín. (2016). Vai trò của các giá trị truyền thống trong việc xây dựng đạo đức mới cho thanh niên hiện nay. Journal of political theory Political Theory.
 • Doãn Thị Chín. (2016). Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài vào sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. Journal of Philosophy
 • Doãn Thị Chín. (2016). Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đổi mới và phát triển giáo dục ở nước ta hiện nay. Journal of Propaganda
 • Doãn Thị Chín. (2016). Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các Học viện, trường Đại học hiện nay. Journal of Political Theory.
 • Doãn Thị Chín. (2017). Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. National Political Publishing House, Truth.
 • Doãn Thị Chín. (2017). Giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên – giải pháp cơ bản để nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng hiện nay. Journal of Political Theory.
 • Doãn Thị Chín. (2017). Từ thân dân đến dân chủ qua kiến giải của Hồ Chí Minh. Journal of Political Theory and Communication.
 • Doãn Thị Chín. (2017). Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và ý nghĩa đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Journal of Political Theory and Communication.
 • Doãn Thị Chín. (2017). Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và ý nghĩa đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Journal of Political Theory and Communication.
 • Doãn Thị Chín. (2018). Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc Đại học – Chuyên ngành lý luận chính trị). Ministry of Education and Training.
 • Doãn Thị Chín. (2018). Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc Đại học – Không chuyên lý luận chính trị). Ministry of Education and Training.
 • Doãn Thị Chín. (2018). Nâng cao chất lượng học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại khu Di tích Phủ chủ tịch. Journal of Political Theory and Communication.
 • Doãn Thị Chín. (2019). Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Journal of Political Theory and Communication.
 • Doãn Thị Chín. (2019). Học tập Hồ Chí Minh thu hút, trọng dụng nhân tài. Journal of Political Theory.
 • Doãn Thị Chín. (2019). Những chuẩn mực đạo đức cơ bản của người cán bộ cách mạng trong quan hệ với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Journal of Political Theory and Communication.
 • Doãn Thị Chín. (2019). Phòng, chống tham nhũng, lãng phí – từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến quá trình nhận thức của Đảng ta. Journal of Philosophy.
 • Doãn Thị Chín. (2019). Sự phát triển nhận thức của Đảng về mô hình chủ nghĩa xã hội qua các kỳ đại hội. The Journal of Communist Party
 • Doãn Thị Chín. (2019). Triết lý phát triển con người của Hồ Chí Minh và việc vận dụng ở Việt Nam hiện nay. Vietnam Journal of Social Sciences.
 • Doãn Thị Chín. (2019). Vấn đề “Đoàn kết trong Đảng”: Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến công tác xây dựng Đảng hiện nay. Ho Chi Minh Research Journal.
 • Doãn Thị Chín. (2019). Vấn đề xây dựng con người trong Di chúc của Chủ tich Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta. Journal of Political Theory and Communication.
 • Doãn Thị Chín. (2019). Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng hiện nay. Journal of Political Science information.
 • Doãn Thị Chín. (2020). Đấu tranh bảo vệ bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh. Journal of Political Theory and Communication.
 • Doãn Thị Chín. (2020). Những đóng góp của Hồ Chí Minh với cách mạng thế giới. Journal of Political Theory and Communication.
 • Doãn Thị Chín. (2020). Xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Journal of Political Theory and Communication.