Do Thi Thach, PhD

Do Thi Thach, PhD

Associate Professor, Adjunct Faculty

College of Arts and Sciences

BIOGRAPHY

Dr. Do Thi Thach is the Associate Professor of Philosophy and Scientific Socialism. She graduated with a bachelor’s degree in philosophy in the Soviet Union and then earned a master’s and a doctorate in the same field at Nguyen Ai Quoc Academy. Before arriving at VinUniversity, Dr. Thach served as a lecturer of Philosophy and Scientific Socialism at Ho Chi Minh City National Academy of Politics since 1988.

Dr. Do Thi Thach is a proponent of Philosophy and Scientific Socialism for understanding current challenges. Her research interests include social movements, Vietnam communist party, Democracy, Marxism-Leninism, gender, and philosophy.

RESEARCH INTERESTS

  • Socialism
  • Realistic socialism
  • Democracy and the Political System
  • Human resources
  • Intellectuality
  • Family, gender, women
  • Agriculture, farmers

SELECTED PUBLICATIONS

Đỗ Thị Thạch. (2003). Sự biến đổi cơ cấu xã hội – nghề nghiệp của nông dân vùng ĐBSH hiện nay. Ho Chi Minh City National Academy of Politics.

Đỗ Thị Thạch. (2004). Tìm hiểu môn học CNXHKH. Publisher of Political Theory.

Đỗ Thị Thạch. (2005). Chủ nghĩa xã hội khoa học. Labor and Social Publishing House.

Đỗ Thị Thạch. (2005). Khôi phục và phát triển làng nghề ở vùng ĐBSH nước ta hiện nay. Ho Chi Minh City National Academy of Politics.

Đỗ Thị Thạch. (2005). Phát huy dân chủ trong đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Publisher of Political Theory.

Đỗ Thị Thạch. (2005). Phát huy nguồn lực trí thức nữ trong sự nghiệp CNH, HĐH. National Political Publishing House.

Đỗ Thị Thạch. (2005). Về dân chủ tư sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Journal of Socialism – Theory and Practice.

Đỗ Thị Thạch. (2005). V.I.Lênin bàn về vai trò của khoa học kỹ thuật đối với quá trình xây dựng CNXH. Journal of Communist.

Đỗ Thị Thạch. (2006). Hệ thống chính trị cấp cơ sở với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân hiện nay. Publisher of Political Theory.

Đỗ Thị Thạch. (2006). ý nghĩa của Quy chế dân chủ cơ sở với phát triển kinh tế – xã hội. Journal of Political Theory.

Đỗ Thị Thạch. (2007). Những vấn đề giới – từ lịch sử đến hiện đại. Publisher of Political Theory.

Đỗ Thị Thạch. (2007). Quan niệm của V.I.Lênin từ dân chủ tư sản đển dân chủ xã hội chủ nghĩa. Journal of Political Theory.

Đỗ Thị Thạch. (2007). V.I.Lênin về liên minh công – nông và sự vận dụng ở điều kiện Việt Nam hiện nay. Ho Chi Minh City National Academy of Politics.

Đỗ Thị Thạch. (2007). V.I.Lênin về nhà nước và vận dụng xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Journal of Political Theory.

Đỗ Thị Thạch. (2008). Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng ĐBSH. Ho Chi Minh City National Academy of Politics.

Đỗ Thị Thạch. (2008). Về đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH. Journal of Political Theory.

Đỗ Thị Thạch. (2009). Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Journal of Political Theory.

Đỗ Thị Thạch. (2010). Khoa học giới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Publisher of Political Theory.

Đỗ Thị Thạch. (2010). Nhận thức về CNXH và xây dựng CNXH ở Việt Nam. Ministry of Science and Technology.

Đỗ Thị Thạch. (2010). Toàn cầu hóa và thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam. Ho Chi Minh City National Academy of Politics.

Đỗ Thị Thạch. (2010). V.I.Lênin đấu tranh chống các quan điểm phi mác xít và vận dụng ở Việt Nam hiện nay. Journal of Party History.

Đỗ Thị Thạch. (2011). Nhận thức về đặc trưng của CNXH trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng. Journal of Political Science.

Đỗ Thị Thạch. (2011). Sự lựa chọn con đường cứu nước của Hồ Chí Minh và ý nghĩa hiện nay. Journal of Party History.

Đỗ Thị Thạch. (2011). Xây dựng gia đình văn hóa dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XI. Journal of Party History.

Đỗ Thị Thạch. (2012). Nhận thức mới về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. National Political Publishing House.

Đỗ Thị Thạch. (2012). Nhận thức về vai trò của nguồn lực chất lượng cao của Đảng ta trong Văn kiện Đại hội XI. Journal of Party History.

Đỗ Thị Thạch. (2012). Tác động của một số tín ngưỡng tôn giáo tới thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay. Ho Chi Minh City National Academy of Politics.

Đỗ Thị Thạch. (2012). Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào lãnh đạo quản lý. Journal of Party History.

Đỗ Thị Thạch. (2012). Vấn đề dân chủ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng và vận dụng hiện nay. Journal of Political Science.

Đỗ Thị Thạch. (2013). Công đoàn với việc bảo vệ quyền và lợi ích người lao động – kinh nghiệm ở Đức và thực tiễn ở Việt Nam. Political and Administrative Publishing House.

Đỗ Thị Thạch. (2013). Tư tưởng cốt lõi về NNPQ của trong học thuyết Mác-Lênin và vận dụng vào xây dựng NNPQ Việt Nam hiện nay. Journal of Propaganda.

Đỗ Thị Thạch. (2014). Nông nghiệp, nông dân, nông thôn – kết quả sau 5 năm thực hiện NQ. Journal of Political Theory.

Đỗ Thị Thạch. (2014). Phát triển nhận thức về dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Journal of Philosophy.

Đỗ Thị Thạch. (2016) Rào cản và giải pháp nhằm tăng cường vai trò, vị thế của nữ trí thức trong phát triển bền vững. Political Theory Journal

Đỗ Thị Thạch (2016). Chiến lược phát triển bền vững và vai trò, vị thế của nữ trí thức Việt Nam. Journal of Philosophy

Đỗ Thị Thạch (2017). Phê phán một số quan điểm phủ nhận, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng. Political Theory Journal

Đỗ Thị Thạch (2017). Vấn đề dân chủ trong học thuyết Mác – Lênin – Lịch sử và hiện tại. History of Party

Đỗ Thị Thạch (2018). Về luận điểm “Hai tất yếu” trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa hiện nay. Political Theory Journal

Đỗ Thị Thạch (2018). Tư tưởng về biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn hiện nay. Political Theory Journal

Đỗ Thị Thạch (2018). Phát huy dân chủ, tăng cường sự tham gia của phụ trong công tác xây dựng Đảng. History of Party

Đỗ Thị Thạch (2018). Tư tưởng của C.Mác về dân chủ và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay. Political Theory Journal

Đỗ Thị Thạch (2018). Nguồn gốc, bản chất và biểu hiện của chủ nghĩa dân túy trong bối cảnh hiện nay. Political Theory Journal

Đỗ Thị Thạch (2019). Một số luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội: Giá trị và những vấn đề cần bổ sung, phát triển. Political Theory Journal

Đỗ Thị Thạch (2019). V.I.Lênin đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay. Political Theory Journal

Đỗ Thị Thạch (2019). Về luận điểm chủ nghĩa tư bản tự điều chỉnh, tiệm tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, không cần đến sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Political Theory Journal

Đỗ Thị Thạch (2019). Nhận thức mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Political Theory Journal

Đỗ Thị Thạch (2019). Sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử. Political Theory Journal

Đỗ Thị Thạch (2019). Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Quy chế dân chu ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Communism Journal

Đỗ Thị Thạch (2021). Mô hình CNXH hiện thực trên thế giới hiện nay – Những điểm tương đồng và khác biệt. Communism Journal

Đỗ Thị Thạch (2021). Cơ sở lý luận và thực tiễn lựa chọn con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam. Political Theory Journal

Đỗ Thị Thạch (2021). The role anh position of women intellectuals in sustainable development: Hindrances and solution. Political Theory Journal

Đỗ Thị Thạch (2016). Refuting criticism to the Party’s forreign policy. Political Theory Journal

Đỗ Thị Thạch (2021). Chứng kiến 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc – Ý kiến bình luận của 100 nhà cộng sản trên thế giới. Chinese Academy of Social Sciences

Đỗ Thị Thạch (2022). Mô hình CNXH Việt Nam trong cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”. Political Theory Journal Vol 11

Đỗ Thị Thạch (2016). Hoàn thiện cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ trí thức Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Political Theory Journal Vol 11

TT

 

Tên đề tài nghiên cứu khoa học (chủ trì) Năm bắt đầu/hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm
1 Nghiên cứu tổng kết lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về CNXH, con đường đi lên CNXH và đề xuất, bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới 2017 – 2020 Cấp Quốc gia Phó Chủ nhiệm – Thư ký khoa học
2 Vai trò, vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững (ĐTĐL.G.09/2014) 2015 – 2017 Cấp Quốc gia Chủ nhiệm
3 Thể chế chính trị nông thôn Việt Nam hiện nay – những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện 2013 – 2015 Cấp Quốc gia Chủ nhiệm
4 Những điểm tương đồng và khác biệt của các mô hình CNXH hiện thực trê thế giới hiện nay 2017 – 2018 Cấp Bộ Chủ nhiệm
5 Sự biến đổi cơ cấu xã hội – nghề nghiệp của giai cấp nông dân ở đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay 2003 – 2004 Cấp Bộ Chủ nhiệm
6 Khôi phục và phát triển làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng nước ta hiện nay 2006 – 2007 Cấp Bộ Chủ nhiệm
7 Tác động của một số tín ngưỡng tới việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay 2012 Cấp cơ sở Chủ nhiệm